Online žádost o půjčku nebo úvěr

Žádost o:

Výše úvěru nebo půjčky:Týdnů:

Osobní údaje žadatele
Titul, jméno:Příjmení:
Rodné číslo:Číslo OP:
Telefon:Mobil:
Email:
Rodinný stav:
Počet členů žijícíh ve společné domácnosti:Z toho nezaopatřených dětí:
Číslo bankovního účtu:
Jsem:

Adresa žadatele
trvalé bydliště:korespondenční adresa:
Ulice, číslo:Ulice, číslo:
Obec, PSČ:Obec, PSČ:
na této adrese bydlím od:na této adrese bydlím od:
Vlastnický vztah k bydlení:

Zaměstnání žadatele
Název, ulice:
Obec, PSČ:IČ:
Tel. na mzdovou účtárnu (ne mobil):u tohoto zaměstnavatele jsem zaměstnán od:
Pracovní poměr je uzavřen na dobu: a to do:
Prohlašuji, že:Výplatní termín je den v měsíci:
Můj čistý pravidelný měsíční příjem je (Kč):Jiný nepravidelný příjem, jaký:
Tj. celkem průměrný čistý měsíční příjem:

Údaje o členu domácnosti - vyplňuje se pouze při nižším přijmu žadatele, který se chce opřít o jeho příjem
O kom:
Titul, jméno:Příjmení:
Mobil:
Rodné číslo:Číslo OP:
Délka soužití ve společné domácnosti:
Je:
Název, adresa zaměstnavatele:
Tel. na mzdovou účtárnu (ne mobil):Jeho měsíční čistý příjem (Kč):

Měsíční výdaje žadatele
Nájemné (Kč):Elektřina, voda, plyn (Kč):
Telefon, mobil (Kč):Výživné (Kč):
Ostatní spotřeba na domácnost (jídlo, hygien.prostř., oblečení apod.) (Kč):Výše měsíčních splátek úvěrů, půjček, pojistného (Kč):


Místo vyplnění žádosti:Datum vyplnění žádosti:

Potvrzovací kód:
(prosím opište):